2010 2008

Foto 2009

Bambini

Aikido Balerna bambini
Ki Aikido Ticino bambini
Aikido Ticino bambini

Adulti

Bosco Gurin
Ki Aikido Ocella
Ki Aikido Haigerloch Balerna
Ki Aikido Balerna
Ki Aikido Bassano
Aikido Stuttgart Balerna
Ki Aikido Bosco Gurin Yoshigasaki
Ki Aikido Ticino Bosco Gurin
Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Heidelberg Yoshigasaki

2010 2008