2014 2012

Foto 2013

Bambini

Ki Aikido Ticino Balerna bambini
Ki Aikido Ticino Balerna bambini
Ki Aikido Ticino Balerna bambini
Ki Aikido Ticino Balerna bambini

Adulti

Ki Aikido Ticino Balerna adulti
KI Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Heidelberg
Ki Aikido Svizzera Balerna
Ki Aikido France Ronchamp
Ki Aikido Mendrisio
Ki Aikido France Marseille
Ki Aikido Trebur Maurizio Volpe
Ki Aikido Torino Donato
KI Aikido Tübingen
Ki Aikido Prague Praha
Ki Aikido Praha Praga
Ki Aikido Balerna

2014 2012